War and military. Here’s how to discuss it in English.

WAR AND MILITARY. CIVIL WAR

Dlaczego ten temat?

Wojny towarzyszą nam od dawna. W dzisiejszych czasach również są one obecne. Często do obserwacji bieżących wydarzeń wykorzystujemy materiały źródłowe z różnych gazet i mediów międzynarodowych. Powszechnie możemy się spotkać z artykułami w języku angielskim, ponieważ jest on jednym z głównych języków wykorzystywanych na świecie. Czasami trudno jest znaleźć artykuły w języki polskim opisujące bieżące lub przeszłe wydarzenia związane z tematem wojny i militariów. Dzisiejszy artykuł ma na celu przybliżyć słownictwo związane z tym tematem, aby łatwiej zrozumieć materiały dotyczące wojny, które możemy spotkać w internecie czy w gazetach. Ze względu na zapotrzebowanie na takie tematy podczas moich coachingów językowych postanowiłam opracować temat czteroletniej wojny secesyjnej. Temat Ukrainy jest mi bliski, ale jako że jest wszechobecny i bardzo osobisty, postanowiłam wstrzymać się i na tym etapie nie nawiązywać do tej wojny bezpośrednio. Skoncentrujmy się zatem na wojnie sprzed ponad 161 lat. Wojnie, która nie doprowadziła do podziału Stanów Zjednoczonych, stając się ostatecznie symbolem zniesienia niewolnictwa i dając początek szybkiego rozwoju kapitalizmu.

Teraz a przeszłość

Dziś, dzięki dostępowi do internetu mamy możliwość uzyskania dostępu do wirtualnych artykułów na temat wojny. Jednakże klasycznie, głównym źródłem wiadomości o świecie były gazety. Spójrz na wycinek wiadomości o amerykańskiej Civil War poniżej i przeczytaj konwersacje między uczniami a nauczycielem historii na temat tych wiadomości.

History Class - conversation between Anna and a lecturer. (Lekcja historii - rozmowa między uczniem a wykładowcą).

WYSŁUCHAJ NAGRANIE

 

Lecturer: Does anyone know when the Civil War started? (Czy ktoś wie, kiedy rozpoczęła się wojna secesyjna?)

Anna: Yes, it started in 1861 and lasted until 1865. (Tak, zaczęła się w 1861 i trwała aż do 1865).

Lecturer: Exactly! What was the cause of the war? (Dokładnie! Co było przyczyną wojny?)

Anna: One of the main causes was slavery. (Jedną z głównych przyczyn było niewolnictwo).

Lecturer: Yes, and belligerents of the war? (Tak, a strony walczące w wojnie?)

Anna: Union (Southern states) and Confederacy (Northern states). Unia (południowe stany) I Konfederacja(północne stany).

Lecturer: Precisely, so now let’s look at the newspaper from 1863. What happened in the morning? (Dokładnie, spójrzmy więc na gazetę z 1863. Co stało się rano?)

Anna: The Southern army massed all their forces planning a brutal attack on the Northern army. (Armia południa zebrała wszystkie swoje siły, planując brutalny atak na armię Północy).

Lecturer: Perfect answer. What did they hope to accomplish? (Wspaniała odpowiedź. Co mieli nadzieję osiągnąć?)

Anna: They hoped to stun the northern forces beyond repair. (Mieli nadzieję, że ogłuszą/oszołomią siły północne nieodwracalnie).

Lecturer: What happened next? (Co się stało następnie?)

Anna: They didn’t win this battle because the North badly whipped the confederates. (Nie wygrali tej bitwy, ponieważ „Północ” mocno rozbiła konfederatów).

Lecturer: Who was General Lee? (Kim był Generał Lee?)

Anna: He was a Confederate general during the American Civil War. (Był generałem Konfederacji podczas wojny secesyjnej.)

Lecturer: We read that the rebel army was torn apart. Did they manage to fight back? (Czytamy, że armia rebeliantów została rozerwana. Czy udało im się odeprzeć atak?)

Anna: No, they didn’t have a chance to capture Gettysburg, which was their goal. Every attacking wave of the South was beaten back by the North. (Nie, nie mieli szans na zdobycie Gettysburga, co było ich celem. Każda fala ataku południa została odparta przez Północ).

Lecturer: And eventually, what happened to the South forces? (I co ostatecznie stało się z siłami Południa?)

Anna: The North pushed back the South forces to Virginia. It was an apparent defeat of the Southern army. (Północ zepchnęła siły południowe do Wirginii. Była to oczywista klęska armii południa).

Anna: It was truly a crushing one for the Confederacy President, as they thought that the North was on the verge of collapse.  (Było to naprawdę miażdżące dla prezydenta Konfederacji, ponieważ myśleli, że Północ jest na skrajuupadku).

Lecturer: Thank you for the brilliant answers! Moving on……… (Dziękuję za wspaniałe odpowiedzi! Idąc dalej ………….).

Excercise 1

Spójrz na cytat o wojnie secesyjnej (the American Civil War). Jakie podejście do wojny pokazuje Abraham Lincoln (były prezydent Stanów Zjednoczonych)?

If there is a worse place than Hell, I am in it.

Teraz przejdźmy do tego jak wygląda wojna z perspektywy żołnierza. Jak trenuje się żołnierzy? Jak wygląda ich typowa rutyna w wojsku? Spójrz na typowy dzień amerykańskiego żołnierza:

schedule

PRESENT SIMPLE– czyli czas teraźniejszy prosty. Tego czasu użyjemy do opisania rutyn i ogólnych faktów z naszego życia.

Posłuchaj rozmowy między dziennikarzem a żołnierzem wojska amerykańskiego.

NAGRANIE PONIŻSZEJ ROZMOWY

 

TRANSCRIPT:

Reporter: On today’s show, we have an interesting guest. He has been serving in the US Army for the last few years. He came here today to tell us about his daily routine in the military. Welcome! Can you tell us how you start your day?

Soldier: I wake up at 6 a.m. to have time for my morning coffee. Then we all have morning roll-call, and after that, we have time to shower and breakfast.

Reporter: What do you usually eat for breakfast?

Soldier: Scrambled eggs, some juice, and sausage/bacon.

Reporter: What do you do next?

Soldier: Later, we have department preparation, and we enter the field. At 9:20 we start our morning training. It lasts for around 3 hours. It often involves exercises like jumping jacks, mountain climbers, sit-ups, and push-ups. We run for a few miles too.

Reporter: Sounds exhausting!

Soldier: Yes, sometimes it is hard, especially if you don’t get enough sleep at night. However, after long training, we have lunch and a short break.

Reporter: What do you do in the afternoon, then?

Soldier: We have another training. And then we have to clean up before returning to the barrack. In the evening, we have dinner and finally some free time.

Reporter: What do you usually do during your free time?

Soldier: I sometimes read a book or play games.

Reporter: Is that all from the responsibilities during the typical day?

Soldier: From time to time, we have a duty at night. So that is what I meant. It is not that hard if you get a good sleep. But if you have a duty at night, you will probably be tired the next day. That is why we swap the duty with each other.

Reporter: If you don’t have a duty, when do you go to sleep?

Soldier: We take a shower around 21, and we go to bed at 22.

Reporter: Thank you so much for joining us today. That was the typical day of a soldier. If you want to hear more stories, you can watch them on our website. Until next time!

EXCERCISE 2

Uzupełnij zdania w czasie Present Simple: 

 1. I……………….(wake up) at 6 a.m.
 2. She………………….(ask) about his daily routine.
 3. What……………..(he/usually) have for breakfast?
 4. What…………………(you/do) in the afternoon?
 5. We…………………..(sometimes/have) a duty.
 6. He……………………..(have) training in the morning.
 7. When………………..(you/go) to sleep?
 8. He………………….(eat) scrambled eggs for breakfast.
 9. She……………………..(think) it is exhausting.
 10. They…………………….(take) a shower around 21.

Tutaj odpowiedzi. 

Ostatnia cześć artykułu zawiera informacje o różnych rodzajach sił wojskowych i ich rolach. Przyjrzyjmy się bliżej jak dziś wygląda US Army i z jakich części się składa:

In US Army there are six service branches:

 • United States Army – is the land service branch. The oldest and most senior branch of the U.S. military. (Siły lądowe/wojsko USA- jest oddziałem służby lądowej. Najstarszym i pierwotnym oddziałem amerykańskiej armii).
 • United States Marine Corps – also referred to as the United States Marines, is the maritime land force service branch, responsible for conducting expeditionary operations through combined arms, implementing its own infantry, artillery, aerial, and special operations (Korpus piechoty morskiej USA, określany również jako United States Marines, jest oddziałem służby morskich sił lądowych, odpowiedzialnym za prowadzenie operacji ekspedycyjnych poprzez połączone siły zbrojne, wdrażając własne siły piechoty, artylerii, lotnictwa i operacji specjalnych).
 • United States Navy – It is the largest and most powerful navy in the world, with the estimated tonnage of its active battle fleet alone exceeding the next 13 navies combined, including 11 allies or partner nations of the United States as of 2015. (Marynarka wojenna – Jest to największa i najpotężniejsza marynarka wojenna na świecie, a szacowany tonaż samej tylko jej aktywnej floty bojowej przewyższa 13 następnych marynarek wojennych łącznie, w tym 11 sojuszników lub państw partnerskich Stanów Zjednoczonych według stanu na 2015 rok).
 • United States Air Force – Along with conducting independent air operations, the United States Air Force provides air support for land and naval forces and aids in the recovery of troops in the field. (Siły powietrzne USA, oprócz prowadzenia samodzielnych operacji lotniczych, Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zapewniają wsparcie powietrzne dla sił lądowych i morskich oraz pomagają w odzyskiwaniu wojsk w terenie).
 • United States Space Force-The Space Force is the smallest U.S. armed service, the US Space Force provides freedom of operation for the United States in, from, and to space. (Siły kosmiczne to najmniejsza służba zbrojna USA, US Space Force zapewnia swobodę działania Stanów Zjednoczonych w, z i do przestrzeni kosmicznej).
 • United States Coast Guard-is the maritime security, search and rescue, and law enforcement service branch of the United States Armed Forces. (To oddział sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych zajmujący się bezpieczeństwem morskim, poszukiwaniami i ratownictwem oraz egzekwowaniem prawa).

To wszystko w tym artykule! Temat wojny nie należy do najprostszych, jednak istotne jest, aby znać najważniejsze pojęcia związane z samymi bitwami jak i wiadomościami, które do nas docierają. Oprócz tego przypomnieliśmy sobie podstawowy czas Present Simple, którego używamy do opisywania codziennych rutyn. W ostatniej części możecie szerzej poczytać o współczesnym składzie wojsk Stanów Zjednoczonych, które są największymi siłami wojskowymi współczesnego świata.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top
Przewiń do góry