AT THE OFFICE

at the office

Wszystkie zawody mają wspólne zwroty i wyrażenia, które warto znać. Praca w biurze wymaga specjalistycznego słownictwa, bez względu na język, którym się posługujesz. Istnieje wiele typowych materiałów biurowych, które warto poznać i odnaleźć w otoczeniu biurowym. W biurze pracuje też wiele osób, z którymi mamy na co dzień kontakt i język jest niezbędnym narzędziem komunikacji. Ten wpis stworzony jest z myślą o tych z was, którzy pracują w środowisku biurowym i tych, którzy chcą uzupełnić swoje słownictwo związane z tą tematyką. To pierwszy z kilku wpisów nawiązujących do office (biura), które pojawią się na blogu. Dziś zaczniemy od podstaw, a zatem słownictwa dotyczącego przedmiotów biurowych.

Wyposażenie biura (office equipment)

Printer
A printer is used to print documents from your computer. In some offices, you can also see fax and photocopiers.
Drukarka używana jest do drukowania dokumentów z komputera. W niektórych biurach można również zobaczyć faks i kserokopiarki.

Ink cartridges
Printers need ink cartridges to print words and images on paper.
Drukarki potrzebują tuszu do wydrukowania słów oraz obrazów na papierze.

Whiteboard
Whiteboard is used to present information and graphs by using markers. It is often used during group presentations.
Biała tablica jest używana do prezentowania informacji oraz wykresów za pomocą markerów. Często używa się jej podczas prezentacji grupowych.

Bulletin board
A bulletin board is a place where you can leave messages for other people.
Tablica ogłoszeń to miejsce, w którym możesz zostawić wiadomości dla innych osób.

Office chair
An office chair is a type of chair that is designed for use at a desk in an office. It is usually a swivel chair, with a set of wheels for mobility and adjustable height.
Krzesło biurowe to rodzaj krzesła przeznaczonego do użytku przy biurku w biurze. Zwykle jest to krzesło obrotowe, z zestawem kółek ułatwiającym mobilność i regulacją wysokości.

Filing cabinet
It is a large piece of office furniture, typically made of metal, with deep drawers for storing documents.
Jest to duży mebel biurowy, zazwyczaj wykonany z metalu, z głębokimi szufladami do przechowywania dokumentów.

Wyposażenie biurka (desk supplies)

Paper clip
It can be metal or plastic, we use it to keep several sheets of paper together.
Może być metalowy lub plastikowy, używamy go do trzymania kilku kartek razem.

Stapler
It is used for fastening together sheets of paper
Używamy go do zszywania kartek.

Letter Tray
It is a box or other container with letters, notes, etc.
Jest to pudełko lub inny pojemnik z listami, notatkami itp.

Desk organizer
It is a container kept on a desk and used to store stationery and other small items.
Jest to pojemnik trzymany na biurku i służący do przechowywania artykułów piśmiennych i innych drobnych przedmiotów.

Rubber Band
It is a loop of rubber for holding things together.
Jest to pętelka z gumy używana do trzymania rzeczy razem.

Sticky note
It is a slip of notepaper having an adhesive strip on the back that allows attachment to and removal from a surface.
Jest to karteczka z paskiem samoprzylepnym na odwrocie, który umożliwia jej przyklejanie i odklejanie od powierzchni.

Exercise 1

Wpisz w luki wyrażenia z ramki. Użyj liczby mnogiej, jeżeli trzeba.

At the office exercise
 1. Has anyone seen my ………………… I need to write a note.
 2. Kate needs to buy more staples for her ………………….
 3. Look! This desk is well organized, pens and scissors are all put in a …………………
 4. I think the ………………… is broken. I can’t print anything.
 5. Don’t forget to leave the note on a …………………
 6. Do you need a ………………… with markers for your presentation?
 7. Just put the files in a …………………
 8. We ran out of ………………… Unfortunately, we can’t print your file right now.
 9. I always keep my letters in a …………………
 10. Hey, do you have some ………………… I want to put my documents together.
 11. Our boss just got us new ………………… Now we can sit properly.
 12. I don’t need this ………………… I have already organized my cables.

Rozmowa z sekretarką w biurze (conversation with an office secretary

You: Good morning, I have an appointment. (Dzień dobry, jestem umówiony na spotkanie).

Secretary: Who do you have an appointment with? (Z kim jest Pan/Pani umówiony/a?).

You: The CEO of this company, Marta Krawczyk. (Z prezesem firmy, Martą Krawczyk).

Secretary: Can I see your ID, please? (Czy mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód, proszę?).

You: Yes, here you are. (Tak, proszę – używane, gdy coś podajemy).

Secretary: What time is your appointment? (O której jest Pana/Pani spotkanie?).

You: It is scheduled at half past four. (Jest umówione na 16:30).

Secretary: Here is your visitor’s card. She is waiting for you in the conference room. (Tutaj jest twoja karta gościa. Ona czeka na Ciebie w sali konferencyjnej).

You: Which floor should I go to? (Na które piętro powinienem/powinnam się udać?).

Secretary: The meeting room is on the first floor, second door on the right. (Sala konferencyjna jest na pierwszym piętrze, drugie drzwi po prawej).

You: Thank you for your help. (Dziękuję za pomoc).

Secretary: You are welcome! (Nie ma za co!).

Exercise 2

Połącz wyrazy z ich znaczeniem.

Zalety i wady pracy w biurze (pros and cons of working in an office)

Na koniec kilka przemyśleń na temat pracy w biurze. Zacznijmy od pozytywnej strony, czyli od zalet.

ZALETY (PROS) – ODSŁUCHAJ

Better workspace.
It is easier to work when everything you need is easily accessible. On your desk, you only have your work papers, and all the equipment (printers, faxes, and copiers) is there to use whenever you need them.
Łatwiej jest prasować, kiedy wszystko, czego potrzebujesz, jest łatwo dostępne. Na swoim biurku, masz jedynie dokumenty związane z pracą, a wszystkie sprzęty (drukarki, faksy i kopiarki) są na miejscu gotowe do użytku, gdy ich potrzebujesz.

Working in teams
Some tasks require a larger group of people, especially when there is a lot of work to do in a short time. Cooperation in person is more effective than dividing tasks to do individually.
Niektóre zadania wymagają większej grupy osób, zwłaszcza gdy do wykonania jest dużo pracy, w krótkim czasie. Osobista współpraca jest bardziej efektywna niż podzielenie zadań do wykonania indywidualnie.

Establishing new contacts
Working in an office environment helps us build new relationships and acquire new contacts that can be useful for us in the future.
Praca w środowisku biurowym pomaga nam budować nowe relacje oraz zdobywać nowe kontakty, które mogą być dla nas przydatne w przyszłości.

WADY (CONS) – ODSŁUCHAJ

More distractions
While communicating between co-workers is great, sometimes it can be a huge distraction from our work.
Podczas gdy komunikacja między współpracownikami jest świetna, czasami może być dużym rozproszeniem od naszej pracy.

Increased stress
In-person meetings and confronting people face to face can cause stress and anxiety in some situations.
Spotkania osobiste oraz konfrontacja z ludźmi twarzą w twarz może powodować stres, oraz lęk w niektórych sytuacjach.

Traffic jams
This can be a problem in large cities where you have to go through half of the city to get to your office. It can be difficult sometimes.
Może być to problemem w dużych miastach, gdzie musisz przejechać pół miasta, aby dostać się do swojego biura.

Podsumowanie (summary)

Mam nadzieję, że zaznajomiłeś się ze swoimi office supplies i z łatwością je zapamiętasz dzięki powyższym ćwiczeniom. Nie zapomnij odsłuchać nagrania rozmowy z biurową sekretarką i spróbować przeprowadzić podobną rozmowę samemu. Na koniec ujęłam po trzy pros and cons pracy w biurze. Daj znać w komentarzu, jakie inne przychodzą Ci do głowy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top
Przewiń do góry